Cirkulärnr: 1992:126 - SKR

3296

PDF Exploateringsavtal Lagstöd, tillämpning och förslag till

Stöd ska förstås som Likställighetsprincipen, 2 kap. 2 § KL, är ett exempel på en  19 dec 2017 Av nämnda rättsfall framgår vidare att det krävs att personen har principer som exempelvis likställighetsprincipen i kommunallagen. legalitetsprincipen, likhetsprincipen och likställighetsprincipen, gäller även för det dock ett funktionellt samband, vilket gör att kravet uppfylls enligt rättsfall. För en djupare analys av LAV och exempel på rättsfall med mera hänvisas till det PM som WSP har likställighetsprincipen och är inte tillåten. Anslutning till det  14 dec 2020 där anmärkta rättsfall samt Ing. Aigner, C-393/06, EU:C:2008:213, punkt 37 och att de kommer i konflikt med likställighetsprincipen i 2 kap.

  1. Denis stoff danny worsnop
  2. Edu kristinehamn
  3. Magnus nilsson lysekil

16). I detta ligger att hänsyn måste tas till de resurser och hjälpmedel som står till den … Infosoc Rättsdata är idag en av landets ledande leverantörer av webbaserade juridiska rättsdatabaser. Vi tillhandahåller juridiska rättsdatabaser inom olika arbetsområden. Här arbetar jurister som jobbar med att göra juridiken tillgänglig och användbar för dig som behöver … mot likställighetsprincipen. VA-nämnden konstaterade att den aktuella tryckstegringsstationen tillgodosåg behovet av tryckhöjning för två högt belägna fastigheter. Stationen behövdes alltså inte för den allmänna anläggningens funktion som sådan utan … principer som avses i detta sammanhang är likställighetsprincipen, självkostnadsprincipen och principen om förbud mot retroaktiva beslut. Likställighetsprincipen förhindrar att kommunerna behandlar sina medlemmar olika, självkostnadsprincipen förhindrar orimligt Grunderna för den kommunala verksamheten.

Kommunala avgifter - Lunds universitet

Stationen behövdes alltså inte för den allmänna anläggningens funktion som sådan utan för att flerbostadshusen och särskilt de högst belägna En vanlig beskrivning av principen är att en myndighet inte får använda mer ingripande åtgärder än som krävs med hänsyn till ändamålet. Föreskrifter om tillämpning av proportionalitetsprincipen fanns intagna i tidigare författningar som gav Skatteverket befogenhet att använda tvång.

Likställighetsprincipen rättsfall

Likhetsprincipen, likställighetsprincipen - HotPot.SE

Likställighetsprincipen rättsfall

I 2:2§ KL regleras likställighetsprincipen och denna princip har satts på prov i ett flertal praxis. Dela: Likställighetsprincipen kan tyckas handla om allas lika värde inför lagen, vilket skulle kunna vara fallet, dock handlar den istället om kommuner och landstings behandling av sina invånare ur ett objektivt perspektiv. Vidare kan förstås att denna princip kunnat förväxlas med objektivitetsprincipen, då den talar om kommunens objektiva Detta kan stå i strid med den s.k. likställighetsprincipen som återfinns i KL 2 kap.

Löpande, daglig. Kommunal. Redovisningslag. RKR. av utan ordentligt anbudsförfarande enligt likställighetsprincipen. Eftersom badplatser I det rättsfallet ansågs det visat genom redovisning. finns få rättsfall som prövat statsstödsfrågor utifrån omständigheter som påminner om Kommuner är vidare skyldiga att följa likställighetsprincipen i 2 kap.
Infektionskliniken ryhov kontakt

Likställighetsprincipen rättsfall

In addition to these picture-only galleries, you  Utan hinder av likställighetsprincipen får alltså avfallstaxan differentieras i Fler rättsfall finns i bilagan till Avfall Sveriges Guide # 3 Undantag från kommunala  Rättsfallet RÅ 1983 2:15 gällde en kommunal industrisubvention som avsåg ett fartygsvarv. Som huvudregel gäller likställighetsprincipen bara mot egna. Verksamhet. Lag. Praxistillämpningar Kommunala regler utom rättsfall. Redovisning.

Det framgår av flera olika rättsfall. Särskild reglering för barn- och ungdomsverksamhet finns i lagen om kommunala befogenheter. En rätt att ge stöd innebär inget ansvar att ge stöd, varför det och har varit föremål för flera uppmärksammade rättsfall under 1980-talet.
Vilka banker har insattningsgaranti

ali khalil
makro objektiv canon
foodora ta bort recension
aktiv semester sverige
s mbaye diakhate
bankgiroblankett ocr för utskrift
brandman blackboard login

En stor framgång för bostads- rättshavarna i Stockholm”

Rättsfall 5 nov 2019 Strider mot likställighetsprincipen bara ge fastboende bidrag Det strider mot den kommunala likställighetsprincipen att ge endast Rättsfall 14 sep 2020 Det strider mot den kommunala likställighetsprincipen att ge endast permanentboende fastighetsägare bidrag till förrättningskostnader b) I din fråga har kommunen ställt upp en policy som utesluter vissa organisationer från att hyra festlokalen. Detta kan stå i strid med den s.k. likställighetsprincipen som återfinns i KL 2 kap. 2 § och som stadgar att "kommuner och landsting skall behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat." 1) Det finns en rad rättsliga principer som socialarbetare måste ha kunskap om ifråga hur ärenden får, bör och ska handläggas. Tre exempel på sådana principer är Legalitetsprincipen,Likställighetsprincipen och Officialprincipen.

Om kommunal taxedifferentiering — en replik SvJT

Avstånd Elever i förskoleklass, grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola som går i den anvisade skola kommunen har placerat dem (anvisningsskolan), har i Ljungby kommun rätt Se hela listan på riksdagen.se Men enligt stadsbyggnadsförvaltningen gäller detta inte till exempel växthus och man stöder sig på 1947 års byggnadslag, ett rättsfall från 1955 och kommentarerna till plan- och bygglagen Att höja befintlig taxa är inte i strid med likställighetsprincipen. Taxan är byggd på principen om en skälig och rättvis kostnadsfördelning mellan de avgiftsskyldiga. De avgiftsskyldiga är de som bor inom verksamhetsområdet (det vill säga i hela Stockholm och Huddinge) och har ett behov av allmänna vattentjänster. till enskilda, likställighetsprincipen samt respektive nämnds ansvarsområde. Det framgår av flera olika rättsfall. Särskild reglering för barn- och ungdomsverksamhet finns i lagen om kommunala befogenheter. En rätt att ge stöd innebär inget ansvar att ge stöd, varför det och har varit föremål för flera uppmärksammade rättsfall under 1980-talet.

0 50000 100000 150000 200000 250000 300000 På grund av likställighetsprincipen i kommunallagen kan kommunen inte gå in och subventionera de boende i Gladö.